ស្រីឡាង ជួប idolater ថេណា, Axiata,ឱកាសក្លាយជាតារាច្រៀងលើឆាកជាមួយ & 7 PLUS

Date: 2017-10-04 08:31:34

SMART ឱកាសក្លាយជាតារាបានច្រៀងលើឆាកជាមួយបង Tena និង IPhones 7 Plus បានមកដល់ហើយ!!! ជាមួ…